Všeobecné obchodní podmínky

Objednání zboží:
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem.

Způsob dopravy:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Převzetí zboží:
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte zboží.

Záruční podmínky:
Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účely podnikání není stanovena obč. zák. a stanoví ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruka u všech výrobků zboží na těchto internetových stránkách je 24měsíců není-li uvedeno jinak.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (např. ojetá kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipulací, elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou), užíváním zboží v rozporu s obvyklým způsobem užívání (např. používání zboží v mokrém, chemickém prostředí) a porušením pravidel užívání a obsluhy uvedených v manuálu.
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno. Náklady spojené s dopravou (přepravou) reklamovaného zboží, které nemá motorový pohon, si do servisního střediska hradí zákazník sám. Při uznané reklamaci hradí náklady na zpětné doručení prodávající.

Zrušení objednávky zákazníkem po již provedené expedici:
V případě zrušení objednávky zákazníkem již po provedené expedici objednaného zboží (zboží již bylo předáno přepravci), budou zákazníkovi účtovány vzniklé vícenaklady na přepravu tam i zpět dle aktuálního ceníku přepravce.

Prohlašujeme, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.